Ettevõttest

2021
Saarema DeliFood Osaühingu projekt

Saarema DeliFood Osaühingu projekt

Saarema DeliFood Osaühingu projekti „Aurugeneraatorite kaskaadlahenduse juurutamine energiatõhusa ressursikasutuse eesmärgil” läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus ettevõtete ressursitõhususe programmi raames summas 125 000 €. Projekt on suunatud tootmises rakendatava soojusenergia optimeerimisele, katkestusteta tootmisprotsessi saavutamisele ning aurukasutustsüklis tekkiva jääkkondensaadi kasutusele võtmiseks. Lahenduse kasutuselevõtul väheneb aurutrassi pikkus ja seeläbi ka soojuskaod ning rõhukõikumised torustikus. Aurugeneraatorite kombineeritud kaskaadsüsteemi juurutamine võimaldab kasutada energia- ning veeressurssi märksa paindlikumalt ning väheneb vett pehmendavate kemikaalide rakendamise tarvidus.

2020
Eesti maaelu arengukava

Eesti maaelu arengukava

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kohase maaelu arengu toetuse meetme 4.2.1 abiga on soetatud järgmised seadmed: Kiletamisrobot E-Motion MB, kahveltõstuk Yale ja ph meeter Seven2Go.

Investeeringud tootmisseadmete ja toodangu kvaliteeti määravate seireseadmete ostmiseks ja rakendamiseks eesmärgiga suurendada ettevõtte tootmismahtu ja -efektiivsust. Kaasrahastatud MAK meetme 4.2.1 toetusvahenditest põllumajandustoodete töötlemiseks ning turustamiseks.

2016
EAS projekt

EAS projekt

Perioodil 1.09.2016 kuni 31.01.2017 viiakse läbi Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel ellu projekt „Jogurti kiudainetega rikastamine, säilivuse hindamine. Eesmärk: teaduslikult leida lahendused kiudainete (nt. inuliini) kasutamiseks jogurtites. Arendada metoodika kiudainete sisalduse määramiseks jogurtites. Eesmärk on jogurtile lisaväärtuse andmine.
Tulemus: kiudainetega-inuliiniga- rikastatud jogurt on välja töötatud ja kiidetud heaks Saaremaa DeliFood Oü poolt 28.12.2016.
Projekt sai tuge EAS-i innovatsiooniosakute toetusmeetmest.
Toetuse maksumus 3963,00 €

2014
Saare toodete valmistamine

Saare toodete valmistamine

Saare toodete valmistamiseks kasutatakse vaid kvaliteetset ja ökoloogiliselt puhast Saaremaa farmidest kogutud piima. Ja kõik Saare tooted on toodetud Saaremaal, Kuressaare linnas.

2012
Tehnoloogiad

Tehnoloogiad

Aastal 2012 kaasajastati kogu tootmine, kus on hetkel kasutuses ühed Eesti kõige moodsaima tehnoloogiaga tootmisliinid.

2001
Algus

Algus

Eesti erakapitalil põhinev Saaremaa Delifood OÜ alustas oma tegevust 2001 aastal kohukeste tootmisega, kuid käesolevaks hetkeks oleme tublisti laienenud ning meie tootevalikus on juba seitse erinevat tootesegmenti…

Missioon ja visioon

Saare missioon

Meie missiooniks on olla usaldusväärne, edasiviiv koostööpartner tarbijatele ja koostööpartneritele, tõsta pidevalt huvipoolte rahulolu taset, toota kvaliteetseid tooteid.

Saare visioon

Üha rohkem tarbijaid otsib emotsiooni sh. piirkonna traditsioonidel põhinevat ja kohaliku tootja poolt toodetud/valmistatud toitu, kohaliku toidu tähtsuse rõhutamine. Eripärasus annab võimaluse müüa kohalikku toitu ka mujal.

Väärtused

Meie põhiväärtused

Usaldusväärsus

Me suhtume tarbijatesse ja koostööpartneritesse austuse ja usaldusega, täidame lubadused.

Kvaliteet

Tagame toodete stabiilse kvaliteedi.

Eripärasus

Saaremaa piimatoodete tootja: kohukesed, jogurtid, hapukoor, kohupiim, joogid(jogurtijoogid, kohvijoogid), toorjuust, taimsed tooted.

Koostöövalmidus

Oleme avatud koostööpakkumistele, s.h export, suunata tooteid välisturgudele.

Järjepidev areng

Saaremaa piimatoodete tootja: kohukesed, jogurtid, hapukoor, kohupiim, joogid(jogurtijoogid, kohvijoogid), toorjuust, taimsed tooted.

Jätkusuutlik tegevus- ja keskkonnapoliitika

Ettevõte väärtustab oma partnereid, töötajaid, osanikke ja keskkonda, milles ta tegutseb, luues oma töötajatele stabiilsed töökohad ja ohutud töötingimused.

Diplomid

Parim toode Lääne-Eesti väikeettevõtelt 2021

Eesti parim toiduaine 2020

Eesti parim toiduaine 2017

Eesti parim toiduaine 2015

Eesti parim toiduaine 2014

Uus toode väikeettevõttelt 2006

Parim piimatoode 2006

Eesti parim toiduaine 2005

Eesti parim toiduaine 2003

Sertifikaat

Rahvusvaheline toiduohutuse juhtimissüsteemi sertifikaat BRC

Ettevõttele on omistatud rahvusvaheline toiduohutuse juhtimissüsteemi sertifikaat BRC grade AA, vastavalt standardile „Global Standard for Food Safety Issue:8, August 2018“.

Ettevõte täidab nõudeid, mis tulenevad Eesti Vabariigi-, Euroopa liidu seadusandlikest aktidest ja rahvusvahelisest standardist „Global Standard for Food Safety Issue:8, August 2018“.

Rahvusvahelistele nõuetele vastava toiduohutuse juhtimissüsteemi vastavalt, peavad töötajatel olema piisavad teadmised toiduhügieeni põhimõtetest, toiduohutussüsteemi eesmärkidest, dokumentatsiooni loomisest, standardist tulenevate nõuete täitmisest.

Ehtne toode

Saaremaa ehtne toode

„Saaremaa Ehtne toode“ on piirkonnamärgis, mis kinnitab, et toode on valmistatud Saaremaal. Märgi lubadus tarbijale on: „Tehtud Saaremaal, puhtas keskkonnas“. Jätkame Saaremaale oluliseks saanud toiduainete tootmise traditsiooni. Kanname ja viime edasi Saaremaa ehtsa toote märki.

Toiduohutus-ja kvaliteedipoliitika

Saaremaa DeliFood OÜ eesmärgiks on pakkuda kõrgekvaliteetseid piimatooteid, lähtudes ettevõtte visioonist ja missioonist, järgides kehtestatud seadusandlust ning tagades toiduohutuse kogu käitlemisahelas.

Ettevõtte toiduohutuse ja kvaliteedipoliitika järgimiseks:

toota ja pakkuda ohutuid, kvaliteedi ning seadusandluse nõuetele vastavaid tooteid, autentseid tooteid

tagada tarbijate rahulolu kasv toodete arendamise ja tegevuste pideva parendamise kaudu

anda tarbijale selget ja arusaadavat infot toodete kohta

tagada ressursside säästlik kasutamine

rakendada efektiivset ja kvaliteetset tööd võimaldavaid tehnoloogiaid

tagada potentsiaalsete ohtude ennetamine ja kõrvalekallete korrigeerimine kogu protsessis, alates tooraine varumisest kuni valmistoodangu jaotamiseni

tagada töötajatele vajalik pädevus nõuetele vastavate toodete valmistamiseks

võimaldada ettevõtte töötajatele toiduohutuse tagamiseks sobivad töövahendid ja turvaline töökeskkond

tagada kogu personali teadlikkus ettevõtte toiduohutuspoliitikast ning selle täitmine ja pidev parendamine

oma tegevuses ümbritsevat keskkonda võimalikult vähe kahjustada

toodete tootmiseks kasutatav tooraine, pakendid ja seadmed on kontrollitud tooteohutuse aspektist ning pakendite, tooraine ladustamisel tagatakse säilitamine vastavalt tarnijate nõuetele

kõigis tootmisetappides järgitakse häid tootmistavasid(GMP) ning täidetakse juhtimissüsteemi standardist ja seadusandlusest tulenevaid nõudeid

toodete õigeaegse ja normidekohase tarnimisega oleme usaldusväärsed partnerid tarbijale ja koostööpartnerile

analüüsime klientidelt saadud ettepanekuid, kaebusi toodete kohta ning anname omapoolset tagasisidet

toiduohutuse rühm hoiab end erialaselt kursis Euroopa Liidu ja muude direktiividega, seadusandlusega, dokumentidega

koostööpartneritele oleme avatud, mis puudutab toiduohutust laiemas mõttes: tutvustatakse dokumente kvaliteedikülastuskäikude/auditite ajal

Ettevõttel on selge plaan(Action Plan*) toiduohutuse-ja kvaliteedi kultuuri(Quality Culture) arendamiseks